Address

52 Nguyen Van Cu, Trang Ha, Dong Kỵ, Tu Son, Bac Ninh

Phone: + 84 2223 751751

Email: info@hunglonghotel.com

Hưng Long Hotel - 52 Nguyễn Văn Cừ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Address: 52 Nguyen Van Cu, Trang Ha, Dong Kỵ, Tu Son, Bac NinhEmail :info@hunglonghotel.com
Phone :02223751751

Contact